Algemene voorwaarden

01. Alle diensten die wij voor de klant leveren worden afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Door het vastleggen van een afspraak door de klant, aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden.

02. Wanneer een afspraak geannuleerd wordt door de klant minder dan 48 uur voor de vastgelegde afspraak, of wanneer de klant niet verschijnt op de gemaakte afspraak, zal de klant een vergoeding verschuldigd zijn die overeenstemt met het volledige bedrag van de prijs van de waarde van de niet-uitgevoerde dienst.

03. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de maand na factuurdatum en op onze zetel.

04. Ingeval van niet- of niet-tijdige betaling van facturen is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd van 12%. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het nog verschuldigde saldo.

05. Bij niet- of niet-tijdige betaling van één factuur vervallen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant.

06. Wij gaan een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan en kunnen slechts worden aangesproken voor onze opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door ons steeds beperkt tot het bedrag dat door ons voor de kwestieuze opdracht werd gevraagd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.

07. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend die Rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden, behoudens indien wij verkiezen de regels van het gemeenrecht, conform het Gerechtelijk Wetboek, toe te passen. In elk geval zal de klant bij betwisting, ons moeten dagvaarden voor de Rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden.